Âm giai là gì? Cấu tạo âm giai trưởng và thứ

Âm giai là gì?

Âm giai (hay còn gọi là “tone“) là một khái niệm trong âm nhạc để chỉ các loại âm thanh có tần số khác nhau. Âm giai được định nghĩa bởi số lượng nhịp giữa hai âm thanh cùng tên khác nhau (ví dụ: giữa C và C# có một nhịp, giữa C và D có hai nhịp).

Trong hệ thống âm nhạc phương Tây, có 12 âm giai cơ bản, được đặt tên theo các chữ cái từ A đến G, với mỗi chữ cái được kết hợp với một dấu thăng (#) hoặc một dấu bemol (b). Ví dụ: C# (C thăng), D (không có dấu), Bb (B bemol).

Âm giai cơ bản có vai trò quan trọng trong việc xác định các nốt nhạc trong một bản nhạc, và cũng có ảnh hưởng đến cách sắp xếp và phối hợp các nốt nhạc với nhau.

âm giai thứ
âm giai thứ

Cấu tạo âm giai trưởng là gì? và các hợp âm trong giai trưởng

Âm giai trưởng (hay còn gọi là major scale) là một chuỗi các nốt nhạc được sắp xếp theo một cách nhất định, tạo ra một giai điệu vui tươi, lạc quan. Cấu tạo của một âm giai trưởng bao gồm 7 nốt nhạc cơ bản và có quy luật về khoảng cách giữa các nốt nhạc như sau:

Từ nốt đầu tiên đến nốt thứ hai cách nhau một toàn âm (whole step)
Từ nốt thứ hai đến nốt thứ ba cách nhau một toàn âm
Từ nốt thứ ba đến nốt thứ tư cách nhau một bán âm (half step)
Từ nốt thứ tư đến nốt thứ năm cách nhau một toàn âm
Từ nốt thứ năm đến nốt thứ sáu cách nhau một toàn âm
Từ nốt thứ sáu đến nốt thứ bảy cách nhau một toàn âm
Từ nốt thứ bảy đến nốt cuối cùng cách nhau một bán âm

Các hợp âm trong một âm giai trưởng được tạo thành bằng cách xếp các nốt nhạc của giai trưởng theo nhóm 3 nốt và gọi là các hợp âm đồng âm. Cụ thể, các hợp âm đồng âm trong một âm giai trưởng là:

Hợp âm đồng âm I (chord I): xây dựng trên nốt đầu tiên của giai trưởng, là hợp âm cơ bản (major chord)
Hợp âm đồng âm II (chord II): xây dựng trên nốt thứ hai của giai trưởng, là hợp âm bán cấp (minor chord)
Hợp âm đồng âm III (chord III): xây dựng trên nốt thứ ba của giai trưởng, là hợp âm bán cấp (minor chord)
Hợp âm đồng âm IV (chord IV): xây dựng trên nốt thứ tư của giai trưởng, là hợp âm cơ bản (major chord)
Hợp âm đồng âm V (chord V): xây dựng trên nốt thứ năm của giai trưởng, là hợp âm cơ bản (major chord)
Hợp âm đồng âm VI (chord VI): xây dựng trên nốt thứ sáu của giai trưởng, là hợp âm bán cấp (minor chord)

Hợp âm đồng âm VII (chord VII): xây dựng trên nốt thứ bảy của giai trưởng, là hợp âm đa âm (diminished chord)
Các hợp âm đồng âm trong một âm giai trưởng thường được sử dụng để tạo ra các giai điệu, phong cách và cảm xúc khác nhau. Ví dụ, hợp âm đồng âm I thường được sử dụng để tạo ra sự ổn định, hợp âm đồng âm IV thường được sử dụng để tạo ra sự đổi mới và hợp âm đồng âm V thường được sử dụng để tạo ra sự hoàn thiện, thăng hoa trong các bài hát. Ngoài ra, các hợp âm đồng âm trong một giai trưởng có thể được sử dụng để tạo ra các mẫu giai điệu và riff (điệp khúc) trong các bản nhạc.

Cấu tạo của âm giai thứ là gì và các hợp âm trong âm giai thứ

Âm giai thứ (key of G) là một trong những giai điệu phổ biến trong âm nhạc. Cấu tạo của âm giai thứ gồm có 7 nốt và được ký hiệu bằng chữ G trên bản nhạc. Các nốt trong âm giai thứ lần lượt là: G, A, B, C, D, E và F#.

Các hợp âm trong âm giai thứ bao gồm:

Hợp âm I (chord I): xây dựng trên nốt G, là hợp âm trưởng (major chord)
Hợp âm II (chord II): xây dựng trên nốt A, là hợp âm bán cấp (minor chord)
Hợp âm III (chord III): xây dựng trên nốt B, là hợp âm bán cấp (minor chord)
Hợp âm IV (chord IV): xây dựng trên nốt C, là hợp âm trưởng (major chord)
Hợp âm V (chord V): xây dựng trên nốt D, là hợp âm trưởng (major chord)
Hợp âm VI (chord VI): xây dựng trên nốt E, là hợp âm bán cấp (minor chord)
Hợp âm đồng âm VII (chord VII): xây dựng trên nốt F#, là hợp âm đa âm (diminished chord)
Các hợp âm trong âm giai thứ thường được sử dụng để tạo ra các giai điệu và phong cách khác nhau trong âm nhạc. Ví dụ, hợp âm I thường được sử dụng để tạo ra sự ổn định, hợp âm IV thường được sử dụng để tạo ra sự đổi mới và hợp âm V thường được sử dụng để tạo ra sự hoàn thiện, thăng hoa trong các bài hát. Ngoài ra, các hợp âm đồng âm trong âm giai thứ cũng có thể được sử dụng để tạo ra các mẫu giai điệu và riff trong các bản nhạc.